Časté dotazy

Potřebujete další informace ohledně procesu vymáhacího řízení v rámci mimosoudního vymáhání? Zde najdete veškeré potřebné odpovědi včetně informací, od jaké výše se naše instituce postará o vaši pohledávku, jak dlouho trvá než dlužník uhradí pohledávku nebo například kolik činí poplatek za vymáhací řízení.

1. Jakou výši musí činit má pohledávka, abych se mohl/a obrátit na vaši instituci?

Minimální výše jistiny pohledávky, kterou pro vás může naše instituce zpracovat v rámci mimosoudního vymáhání je 10 000 Kč.

2. Kde vaše instituce působí? Kde se na vás mohu obrátit?

Celé vymáhací řízení od předání podkladů přes podpis smlouvy až po samotné řízení dokážeme obstarat online. Je-li ve vašem zájmu osobní setkání, naše instituce sídlí v Plzni. Můžeme se však s vámi potkat i v Praze nebo v Brně.

3. Jakou výši činí poplatek za mimosoudní vymáhání a kdy je třeba jej uhradit?

Výše poplatku závisí na výši jistiny pohledávky, se kterou se na naši instituci obrátíte. Čím je jistina vymáhané pohledávky nižší, tím vyšší je poplatek. Výše poplatku se pohybuje mezi 5 - 30 %. Žádné poplatky však neplatíte předem. Platíte až po skončení vymáhacího řízení, tedy až z peněz, které získáte zpět.

4. Jak dlouho trvá mimosoudní vymáhání?

Každý případ, na kterém naše instituce pracuje, je specifický. Vždy vám však do 7 dnů od podpisu smlouvy oznámíme, v jaké fázi se řízení nachází. V ideálním případě podepíšeme s dlužníkem dohodu o uhrazení vaší pohledávky do 2 měsíců. Čím dříve a čím přesnější dodáte informace a podklady, tím pravděpodobněji a rychleji získáte své peníze zpět. Oproti tomu soudní vymáhání může trvat v řádu jednotek měsíců až několika let.

5. Jaká je úspěšnost vaší instituce v rámci mimosoudního vymáhání?

Úspěšnost mimosoudního vymáhání je přímo úměrná kvalitě pohledávky a informací. Kvalitou pohledávky se rozumí například, máte-li k dispozici nějaké uznání dluhu dlužníkem (odsouhlasená faktura). Nebo v případě právnické osoby je vhodné, aby vaše pohledávka byla avalovaná, tedy podepsaná třetí osobou jakožto ručitelem.
Obrátíte-li se na naši instituci včas a s dostatečně kvalitními podklady a informacemi, máte až 90% šanci na uhrazení vašich pohledávek dlužníkem.
Vyhlásí-li dlužník bankrot či konkurz, mimosoudní vymáhání je téměř bez šance.

6. Co když nastane případ, kdy nebude mimosoudní vymáhání úspěšné?

V případě že naše instituce nebude ve vymáhacím procesu úspěšná, hradíte pouze správní poplatek ve výši 1000 Kč bez DPH. Zbylé náklady na vymáhací řízení hradí naše instituce. V případě že by pro vás poplatek za správní řízení byl neúnosný, můžeme po zohlednění všech aspektů od poplatku upustit.

7. Je mimosoudní vymáhání umožněno zákonem?

Nemějte obavy, naše instituce se řídí metodami a procesy dle platné legislativy České republiky a plně respektuje jejich znění. Zároveň pracujeme diskrétně, abychom vás jakožto věřitele během mimosoudního vymáhání ochránili před jakýmkoliv kontaktem ze strany dlužníka.

8. Lze vymáhat i tzv. promlčené pohledávky?

Řekne-li se, že je pohledávka promlčená, neznamená to zpravidla, že by ji nebylo možné vymáhat. Uplynutím promlčecí doby pouze vzniká dlužníkovi možnost vznést námitku promlčení. Pokud vám tedy dlužník do dnešního dne doporučeným dopisem nebo prostřednictvím svého advokáta nesdělil, že proti vaší pohledávce vznáší námitku, pohledávku je možné dále vymáhat, a to po jakékoliv době.

9. Pohledávku jsem již dal/a k soudu, ale stále není rozhodnuto. Můžu i v této chvíli něco dělat?

Je-li vaše pohledávka u soudu, ještě není o ní rozhodnuto a vy jste nějakým způsobem nespokojeni s průběhem řízení, můžete se obrátit na naši instituci. Navrhneme s naším právním oddělením individuální řešení postupu, například uzavření smíru s dlužníkem apod.

10. Co když je dlužník v konkurzu, vyhlásil likvidaci či osobní bankrot, případně nemám k dispozici doklad k pohledávce nebo nevím, kde se dlužník nachází?

V případě že jste si na některou z těchto otázek odpověděli kladně, bohužel pro vás naše instituce nemůže nic udělat.

11. Mám zájem o exekuci majetku dlužníka. Jak mám postupovat?

Aby se mohla uskutečnit u dlužníka exekuce, je nejprve třeba, abyste měli exekuční titul. Tím je například rozsudek s vyznačením nabytí právní moci. Pokud jej nemáte, můžeme vám pomoci s jeho získáním. Naše instituce spolupracuje s několika exekutorskými úřady, u kterých garantujeme pružný a nekompromisní postup. Teprve poté je možné provést exekuci majetku dlužníka.

Chcete získat své peníze za neuhrazené pohledávky co nejdříve zpět?

Poslat poptávku

Pamatujte na to, že čím dříve se začne naše instituce zabývat mimosoudním vymáháním, respektive uhrazením vaší pohledávky, tím větší šanci máte na její uhrazení od dlužníka.